Saturday, 9 January 2016

MILAGU VADAI / PEPPER CORN VADAI

  This milagu vadai is a main offering for Lord Anjaneya. This is the one we get as prasadam in Anjaneyar temples. It has a very unique and divine taste. I made this milagu vadai as an offering to Lord Anjaneya on this auspicious Hanumanth Jayanthi day. Let’s seek Lord Anjaneya’s blessings by preaparing this milagu vadai at home and offering it to the Lord.

HISTORY BEHIND CELEBRATION OF HANUMATH JAYANTHI
Once, a great saint named Angira went to visit the heaven king, Indra and welcomed there through the dance presented by a damsel named, Punjiksthala. However, saint was not used of that type dance and started meditating on his God. After the end of dance, he was asked by the Indra about the performance of dance. He was silent and said that I was in deep meditation to my Almighty because I have no interest in such dance. It was very ashamed to the Indra and damsel; she started disappointing the saint and then cursed by the Angira that “Behold! You shall degrade to earth from Swarg. You will be born as a female monkey in the mountain forests”.
She then felt sorry and regretted to the saint then a merciful saint supported her through blessings like, “A great devotee of Paramatma will be born to you. He will forever serve Paramatma”. She became the daughter of Kunjar (king of the monkeys on earth) and got married to the Kapiraj Kesari of the Mount Sumeru. She gave birth to the Hanuman with the help of five divine factors such as curse and blessings of the saint Angira, her prayers, blessings of Lord Shiva, blessings of Vayu deva and Putreshti Yagna’s fruit. It is considered that Lord Shiva had to rebirth as a human being on the earth in his 11th Rudra avatar in the form of Hanuman as He could not serve to the Lord Rama by being in His real form.
The whole Vanara community including all the human fraternity was happy and celebrated his birthday with great enthusiasm and joy by dancing, singing and lots of activities. From then, it was started celebrating as a Hanuman Jayanti by his devotees to get strength and wisdom like him.
SOURCE :http://www.indiacelebrating.com/festivals/hanuman-jayanti/

Hanuman Mantra:
Manojavam Maruttulyavegm
Jitendrium Buddhimatam Varishtham
Vatatmajam Vanarayuthmukhyam
Shri Ramdutam Sharanam Prapdye.

Let's check out the recipe.

INGREDIENTS

Urad dhal                     - 1 cup
Rice flour                      - 1 tsp
Pepper corns               - ¾ tsp ( coarsely powdered)
Salt                              - to taste
Hot oil                          - 2 tbsps
Oil                                - for deep frying
METHOD

Wash the uradh dhal and soak for thirty minutes
Drain the water from dhal completely and keep it in the strainer for sometime till all the wateris drained.
Grind the drained dhal to a coarse paste adding minimum water.
 Addcoarsely crushed  pepper corns salt, rice flour and two tbsps of hot oil.
Make small balls and pat on a wet  cloth or on a polythene sheet to make thin vadai.
Make a small hole in the centre and deep fry  in hot oil.
Make all the balls in the same manner and quickly deep fry till half done.
When  all the vadais are half deep fried, once again put in hot and oil and deep fry till crispy.


VARIATIONS

A teaspoon of raw rice can also be soaked with dhal instead of adding rice flour.
Add little rawa instead of rice flour after grinding dhal to get crispy vadai.
Whole black gram with skin can also be used in the above recipe.
Cumin seed can also be added.
Grind pepper corns along with dhal.


HANUMAN CHALISA
Mahavir vikram Bajrangi, kumati nivar sumati ke sangi
Kanchan baran viraj suvesha, kanan kundal kunchit kesa
Hath vajra aur dhvaja biraje, kandhe munj janeu saje
Shankar suvan Kesrinandan, tej pratap maha jagvandan
Vidyavan guni ati chatur, Ram kaj karibe ko atur
Prabhu charitra sunibe ko rasiya, Ram Lakhan Sita man basiya
Sukshma rup dhari siyahi dikhava, vikat rup dhari Lanka jarava
Bhim rup dhari asur sanhare, Ramchandra ke kaj sanvare
Laye sanjivan Lakhan jiyaye, Shri Raghubir harashi ur laye
Raghupati kinhi bahut barai, tum mam priya Bharathi sam bhai
Sahas badan tumharo yash gave, asi kahi Shripati kanth lagave
Sanakadik Brahmadi Munisha, Narad Sarad sahit ahisha
Yam Kuber Digpal jahan te, Kavi kovid kahi sake kahan te
Tum upkar Sugrivahin kinha, Ram milai Rajpad dinha
Tumharo mantra Vibhishan mana, Lankeshvar bhaye sabh jag jana
Jug sahasra yojan par bhanu, lilyo tahi madhur phal janu
Prabhu mudrika meli mukh mahi, jaladhi langhi gaye achraj nahin
Durgam kaj jagat ke jete, sugam anugraha tumhare tete
Ram duare tum rakhvare, hot na agya binu paisare
Sab sukh lahai tumhari sarna, tum rakshak kahu ko darna
Aapan tej samharo apai, tino lok hank te kanpe
Bhut pisach nikat nahin ave, Mahabir jab nam sunave
Nase rog hare sab pira, japat nirantar Hanumat bira
Sankat te Hanuman chhudave, man kram bachan dhyan jo lave
Sab par Ram tapasvi raja, tinke kaj sakal tum saja
Aur manorath jo koi lave, soi amit jivan phal pave
Charo jug partap tumhara, hai parsidh jagat ujiyara
Sadhu sant ke tum rakhvare, asur nikandan Ram dulare
Asht siddhi navanidhi ke data, us var din janki mata
Ram rasayan tumhare pasa, sada raho Raghupati ke dasa
Tumhare bhajan Ram ko bhave, janam janam ke dukh bisarave
Antakal Raghuvar pur jai, jahan janma Hari bhakta kahai
Aur devta chit na dharai, Hanumat sei sarva sukh karai
Sankat kate mite sab pira, jo sumre Hanumat balbira
Jai Jai Jai Hanuman gusain, kripa karahu gurudev ke nai
Jo shat bar path kar soi, chhotahin bandi maha sukh hoi
Jo yah padhe Hanuman chalisa, hoi siddhi sakhi gaurisa
Tulsidas sada Hari chera, kije nath hriday mahan dera.
SOURCE ; http://www.indiacelebrating.com/festivals/hanuman-jayanti/No comments:

Post a Comment

ADSENSE